Zásady spolupráce

 • Veškeré služby Poradenského centra Hybernská se poskytují bezplatně.
 • Veškeré služby Poradenského centra Hybernská se poskytují studentům či absolventům (max. do 1 roku od absolvování studia) Univerzity Karlovy.
 • Dohoda o nastavení spolupráce je uzavírána mezi poradcem a klientem ústně.
 • Klienti se objednávají do jednotlivých služeb, popřípadě využívají otevírací doby v případě Sociálně-právní a Studijní poradny.
 • Pokud se klient nemůže dostavit na smluvenou schůzku, s předstihem minimálně jednoho dne se omluví.
 • Pokud se poradce nemůže dostavit na smluvenou schůzku, s předstihem minimálně jednoho dne se omluví.
 • Na prvním setkání poradce seznámí klienta s podmínkami spolupráce, zásadami mlčenlivosti, způsoby ukončení spolupráce, metodami práce.
 • Poradce respektuje individualitu klienta, nehodnotí ho, respektuje jeho hodnoty, postoje, zájmy, práva. Přistupuje ke každému klientovi s respektem k jeho jedinečnosti.
 • Poradce vytváří poradenský vztah založený na důvěře, laskavosti, přijetí a zájmu o vnitřním prožívání klienta.
 • Poradce zná své profesní kompetence a limity, používá takové metody, které mu jsou dobře známé. Poradce má právo odmítnout takovou činnost, na kterou se necítí profesně zralí.
 • Poradce se zaměřuje na pozitivní cíle a hlavním smyslem jeho práce je, aby se klient cítil lépe, žilo se mu lépe.
 • Poradce využívá supervize.
 • Poradce nezneužije svého postavení v neprospěch klienta.